Tina Phan Tina Phan
(0084) 909663868
tina@havfiskeri.no
Ho Chi Minh City
Lars Melbe Lars Melbye
(0047) 95137656
lars@havfiskeri.no
Oslo, Norway

Havfiskeri AS / Artisan Fisheries Consultants

Norway Office:
Ullevålsveien 1
0165 Oslo
Norway

Tel: +47-95137656
Email: commercialfishing@gmail.com
fishtrade@gmail.com

Portugal office / Workshop:
Rua Artur Duarte, 7 Lote F
R/C Esc. Marvila
1950-030 Lisboa
Portugal

Email: commercialfishing@gmail.com
fishtrade@gmail.com

 • SEAFOOD FROM THE ICY WATERS OF NORWAY

  Hải sản vùng nước lạnh Nauy

 • Norway is the second in the world in fish and seafood export, between China and Vietnam of the top 3. We have a long and good relationship with Japan that uses our cold-water fish and many Japanese technicians live in Norway and supervise the export.

  Now we are giving the Restaurants in HCMC with Japanese cuisine direct supply with what you need. We start with salmon, salmon roe and King Crab and can deliver any cold-water product that you need. In this product list, we give you what we will start with, what we can supply quickly and what we want to develop with you. Both fresh and frozen are shipped by air, the frozen in special containers. We will ship as follows:

  Monday, we receive your orders, what you need for the weekend and the following week.

  Tuesday, the live salmon is collected and packed. You will have a presentation of the farm and the processing plant.

  Wednesday, the fish is loaded to the airplane. The transport time is 15 hours.

  Thursday, the fish arrives HCMC in the morning, and are delivered to your restaurant between 14.00 and 18.00 in the afternoon the same day. If the airplane is delayed, the fish will be delivered Friday morning. Your products will be kept in proper temperature until you receive it. You accept the product at your restaurant and make accounts with us. You are free to refuse the product without any questions.

  VERY LONG FRESHNESS: Fresh salmon is very clean before it is processed, free of blood and fluids that can cause growth of bacteria

  Nauy là nước đứng thứ 2 về xuất khẩu cá và hải sản cùng với Trung Quốc, Việt Nam nằm trong top 3. Chúng tôi đã có thời gian dài quan hệ với Nhật Bản về sử dụng cá nước lạnh của Nauy và nhiều nhà kỹ thuật Nhật sống tại Nauy và hỗ trợ xuất khẩu

  Chúng tôi mang sản phẩm trong ẩm thực Nhật tại các nhà hàng ở Hồ Chí Minh . Bắt đầu từ cá hồi, trứng cá hồi, cua Hoàng đế và cung ứng ( bán ) bất cứ sản phẩm nước lạnh mà bạn cần. Trong danh sách sản phẩm, chúng tôi gửi bạn những gì chúng ta sẽ bắt đầu, những gì chúng tôi cung ứng nhanh chóng nhất và những gì muốn hợp tác phát triển cùng bạn. Cá tươi và đông lạnh đều được vận chuyển bằng đường hàng không, cá đông lạnh đóng trong thùng hàng đặc biệt. Chúng tôi sẽ vận chuyển như sau:

  Thứ 2 chúng tôi nhận đơn đặt hàng của bạn -những gì bạn cần cho cuối tuần và cho tuần sau.

  Thứ 3 cá hồi sống sẽ được chọn lựa và đóng gói. Chúng tôi sẽ có một ngư trại đại diện và nhà máy chế biến

  Thứ 4, cá được vận chuyển lên máy bay. Thời gian vận chuyển là 15 giờ Sáng thứ 5 cá tới Hồ Chí Minh. Chúng tôi chuyển cá tới nhà hàng trong khoảng thời gian từ 14 giờ tới 18 giờ cùng ngày. Nếu máy bay bị chậm trễ thì cá sẽ chuyển tới vào sáng thứ 6. Sản phẩm của bạn sẽ được lưu giữ ở nhiệt độ thích hợp cho đến khi bạn nhận được hàng Bạn nhận hàng tại nhà hàng và chuyển tiền cho chúng tôi

 • WHOLE FRESH ATLANTIC SALMON

  Salmo Salar

  WHOLE FRESH ATLANTIC SALMON

  The fish comes in boxes of 15-20 kg. with 3 fish 5-6kg or 4 fish 4-5kg. The fish is whole, gutted and cleaned and Norway export this year 1 million tons of this product. Fresh salmon from Norway is certified for use in Sushi and Sashimi. Origin: Aalesund, Norway west coast.
  Selling unit: Minimum 1 box (15-20kg)

  Cá hồi tươi Đại Dương nguyên con

  Mỗi thùng 15 đến 20 ký với 3 con , mỗi con 5-6 ký hoặc 4 con trọng lượng 4-5 ký/ 1 con. Cá để nguyên con, rút ruột và làm sạch, loại cá này Na uy xuất khẩu 1 triệu tấn trong năm nay. Cá hồi tươi từ Na uy đã có giấy chứng nhận cho dùng sushi, Sashimi.Nguồn gốc: Aalesund, bờ biển phía Tây Nauy. Đơn vị bán: Nặng nhất từ 15 đến 20 ký/hộp

  DatePrice
 • Những gì chúng tôi sẽ gửi cùng với cá hồi và bán cho bạn khi bạn mua cá hồi

 • FROZEN RED KING CRAB

  Paralithodes Camtschaticus

  FROZEN RED KING CRAB

  The crab leg portions come in bags of 0,5-1 kg deep frozen. Each bag is marked with its weight and you pay for the weight you need. The Norwegian Red King Crab is harvested by small boats in North Norway by traps, and kept alive until processing. The season is all year.

  Cua Hoàng đế tươi đông lạnh

  Phần càng cua đựng mỗi túi lạnh nặng từ 0,5 đến 1 ký. Mối túi đều có ghi trọng lượng và bạn trả tiền theo trọng lượng bạn cần. Cua đỏ Hoàng đế Nauy đi thuyển nhỏ, dùng dụng cụ ( bẫy) để đánh bắt tại bắc Nauy và giữ sống cho tới khi chế biến. Đánh bắt quanh năm, không có sản phẩm được giao giữ đông lạnh ở dưới 25 độ C quá 30 ngày .

  DatePrice
 • NORTH-ATLANTIC-CRAB

  Cancer Pagurus

  NORTH ATLANTIC CRAB

  The common crab caught in the north Atlantic is processed in many forms, such as: White meat from the house and the legs. Brown meat from the eggs and the liver. Claws in different sizes, and whole crab, male / female.

  Cua Đại Tây Dương

  Con cua thông thường đánh bắt ở phía bắc Đại Tây Dương được chế biến dưới nhiều hình thức, chẳng hạn như: Thịt trắng từ mai và các chân
  - Thịt nâu từ trứng tới gạch
  - càng cua có 5 kích cỡ khác nhau
  - Nguyên con, Cua đực, cua cái

  DatePrice
 • PASTEURIZED AND FROZEN SALMON EGGS

  PASTEURIZED AND FROZEN SALMON EGGS

  Norway has a large industry of maturing salmon eggs for making fry and later fingerlings for the 1 million ton farmed salmon industry. Some of the egg production are not used for hatching but are packed for consumption. This volume is only 10-20 tons per year.
  Selling units 1

  Trứng cá hồi tiệt trùng và đông lạnh

  Nauy có một nền công nghiệp lớn về trứng khô và cá hồi giống cho 1 triệu tấn cá hồi nuôi. Số sản lượng trứng không được sử dụng để ấp thì được đóng gói để tiêu thụ. Khối lượng này chỉ là 10-20 tấn mỗi năm Đơn vị bán: Gói 1 kg.

  DatePrice
 • WHAT WE WILL IMPORT TO VIETNAM IF OUR CUSTOMERS WANT. These products are ready available, but we need quantities to start importing.
  CHÚNG TÔI SẼ NHẬP VỀ VIỆT NAM NẾU KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU. Những sản phẩm đã có sẵn, nhưng chúng tôi cần số lượng để bắt đầu nhập khẩu
 • live-king-crab

  LIVE GREEN SEA URCHIN

  A Japanese – Norwegian project has succeeded to develop a feed for captured Sea Urchins that increases the roe content. We have access to live sea urchins at the highest quality for export to Vietnam. Size: 65-75mm in diameter. Origin: Tromsoe, North Norway. Selling units: boxes of 1 kg

  Nhím biển xanh

  Dư án hợp tác Nhật- Na Uy đã thành công trong việc phát triển thức ăn để dưỡng nhím biển làm tăng hàm lượng trứng. Chúng tôi được phép xuất khẩu nhím biển sống ,chất lượng cao nhất sang Việt Nam. Kích thước: 65-75mm đường kính. Xuất xứ: Tromsoe, Bắc Na Uy. Đơn vị bán: 1 ký/ hộp

  DatePrice
 • LIVE-SCALLOPS

  Paralithodes Camtschaticus

  LIVE KING CRAB

  Half of the King Crab catch is exported live, mainly to South Korea. A total of 500 tons will be received by South Korea this year, of a production of 2000 tons. We also want live king crab to be received in Vietnam. The crab has a size of 1,5 to 2,5 kg and will survive alive for 3-4 days.

  Cua sống Hoàng đế

  Một nửa cua Hoàng đế đánh bắt được xuất khẩu trực tiếp, chủ yếu là sang Hàn Quốc. Có tổng cộng 500 tấn được nhập vào Hàn Quốc trong năm 2016 trong tổng số sản xuất 2000 tấn . Chúng tôi cũng xuất khẩu cua Hoàng đế sống vào thị trường Việt Nam. Cua nặng 1,5 tới 2 kg, sống được từ 3 tới 4 ngày Con cua có kích thước 1,5 đến 2,5 kg và sẽ sống được tối đa 3-4 ngày

  DatePrice
 • FROZEN CAPELIN CAVIAR

  Pecten Maximus

  LIVE SCALLOPS

  Handpicked by divers, these scallops are processed and shipped live with 5-10 days as live, depending on the season. In the winter, the Scallop stays alive for 8-9 days. Origin: Island of Hitra, Central Norway The size is 9-12cm and 12cm+ height of the shell. Our Scallops are packed in boxes of 30.
  Boxes of 30 (9-12cm)
  Boxes of 10 (12cm+)

  Sò điệp sống

  Các thợ lặn nhặt sò điệp bằng tay, những con sò sống này được xử lý và vận chuyển trực tiếp với 5-10 ngày , tùy theo mùa. Trong mùa đông, sò vẫn còn sống cho 8-9 ngày. Xuất xứ: Đảo Hitra, miền Trung Na Uy Sò dài 9-12cm và dầy 12cm + vỏ. Sò của chúng tôi được đóng gói trong: Hộp 30 (9-12cm)
  Hộp 30 (9-12cm)
  Hộp 10 (12cm +)

  DatePrice
 • FROZEN HERRING ROE

  Mallotus Villosus

  FROZEN CAPELIN CAVIAR

  The capelin belongs to the salmon family and produces a light yellow crispy roe. Sold in packs of 1 kg or blocks of 7,5 kg. Origin: Tromsoe, North Norway.

  Trứng cá đông lạnh

  Trứng cá thuộc về họ cá hồi và trứng săn màu vàng sáng . Bán trong gói 1 kg hoặc khối 7,5 kg. Xuất xứ: Tromsoe, Bắc Na Uy

  DatePrice
 • Clupea Harengus

  Clupea Harengus

  FROZEN HERRING ROE

  Norwegian processors are now utilizing the roe from the Spring Spawning Herring (NVG) that arrives the Norwegian coast late winter and spring. The roe is now exported to Japan and South Korea and is used on sushi. Sold in blocks of 10 kg. Origin: Fosnavag, West Norway

  Cá trích trứng Đại Tây Dương

  Trứng được xuất khẩu sang Nhật Bản và Hàn Quốc và được sử dụng làm sushi. Bán mỗi khối 10 kg. Xuất xứ: Fosnavag, Tây Na Uy

  DatePrice